ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1.1 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 3 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์)

1.2 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ)

1.3 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับช่าง 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

1.4 พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

พยาบาลทหาร(สามเหล่าทัพ)พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก 

รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร คือ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. ถึง เป็นต้นไป
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ.เป็นต้นไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ธนาคารแแห่งประเทศไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบส่วน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557 (รับชาย/หญิง)

คุณสมบัติโดยสังเขป  
 • สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ เป็นหรือเคยเป็น นายทหาร หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า  ร้อย เอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการข่าว หรือการสืบสวน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 • รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
 • มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.2 ท่าอากาศยานระนอง
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.4 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
1.5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.6 ท่าอากาศยานขอนแก่น
1.6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 30 ทุน

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เที่ยบเท่า ซึ่งรองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ไม่เป็นกำลังศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้รับการลาออกก่อนวันที่ 15 ก.ย. 57)
 3. ก่อนเข้าทำการศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษา 3 ปี

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร. 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุธส่วนหน้า ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.5 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2 – 4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2 – 4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกาลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบารุง มว.บริการ ร้อย.บก. พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 24 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รอง ผบ.หมู่ สนับสนุน ร้อย.บร.กบก.สน.บก.บก.ทท. (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
 • รอง ผบ.หมู่ มว.ปล.ร้อย.รวป.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. (อตรา ส.อ.) จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
 1. เพศชาย
 2. นชท.ภาคสมทบ. อส.ทพ. และบุคคลพลเรือน ที่มีสถานะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว หรือผู้สำเร็จหลักสูตร นศท.ปีที่ 3 ขึ้นไป)
 3. อายุไม่เกิน 26 บริบูรณ์
 4. คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

ประมาณเดือน พ.ย. 2557

เว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126
.......................................

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
(๒)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม มาตรา ๔๑ คือ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชายหรือหญิง)เข้าเป็นเภสัชกรอัตราจ้าง และนักกิจกรรมบำบัด


ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 • นักกิจกรรมบำบัด เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
 • เภสัชกรอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ฝ่ายบริการสุขภาพ  จำนวน 1 อัตรา
   
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นทหารกองหนุน)
 2. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สำเร็จการศึกษา วทบ.นักกิจกรรมบำบัด และได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว
 3. ตำแหน่ง เภสัชกร สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี(บริบาลเภสัชกรรม) และได้ใบอณุญาติประกอบวิชาชีพฯ แล้ว
รับสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ในเวลาราชการ) หรือส่งประวัติการศึกษาและทำงาน ทางอีเมล์ ที่  anek.b@navy.mi.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ก.ย. 57 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 245 700 ต่อ 69031 

ดูรายละเอียดรับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ได้ที่นี่

ดูรายละเอียดรับสมัคร เภสัชกรอัตราจ้าง ได้ที่นี่