ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมทหารพรานที่ 22 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.ค. 58 เวลา 0800 -1630 เว้นวันหยุดราชการที่ บก.กรม ทพ. 22 ค่ายสุรนารี จว.น.ม.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 246 311

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 2/58

รับสมัครวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ค่ายเทวาพิทักษ์
                   1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                       1.1 เพศชาย
                            1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
                             1.1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
                            1.1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ
                            1.1.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
                            1.1.5  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                             1.1.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                             1.1.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

                             1.1.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

                             1.1.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                             1.1.10 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

                             1.1.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

                             1.1.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 12 ก.ค.28 – 12 ก.ค.40)

                             1.1.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
                        1.1.14 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                             1.1.15 ว่ายน้ำเป็น
                       1.2 เพศหญิง
                            1.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด        

                            1.2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
                            1.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ

                            1.2.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
                            1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามไ
                            1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                            1.2.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
                            1.2.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
                            1.2.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
                            1.2.10  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
                            1.2.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
                           1.2.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 12 ก.ค.33 – 12 ก.ค.40)
                            1.2.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
                            1.2.14 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                            1.2.15 ว่ายน้ำเป็น

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อ สอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 นาย

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน
30 เม.ย.58)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
14 ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น. สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่ ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2541)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 13 ก.พ. 58 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนาม เรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57  - 27 ก.พ. 58 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 58  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 16 -27  ก.พ. 58 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

การสอบคัดเลือก
1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่
 • วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น. ณ กองพยาบาล กรมแผนที่หทาร         
4 สอบพลศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น.  ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร          
5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2558 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/

วิดีโอแนะนำ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 5 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2558

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัคร
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2538 - 31 ธันวาคม 2541) 
 • สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 • ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2534 - 31 ธันวาคม 2537 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 157 อัตรา

โดยหน่วยที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1.กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 23 อัตรา
2.กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 28 อัตรา
3.กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 73 อัตรา
4.กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 16 อัตรา
5.กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 14 อัตรา
6.หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 3 อัตรา

 
คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป
1.มีสัญชาติไทย
- ชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ไม่เกิน 30 ปี (งดรับชายที่เกิดปี 2537 ที่จะเข้ารับการคัดเลือกทหาร)
- หญิง อายุตั้งแต่ 17 ปี ไม่เกิน 30 ปี โสด(ไม่มีพันธะทางครอบครัว)
2.ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 (ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า จะใช้คุณวุฒิมาเรียกร้องการบรรจุตามคุณวุฒิของตนไม่ได้)
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 20 ม.ค.58

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ 15 มกราคม - 4 มีนาคม 2558

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
คุณสมบัติผู้รับสมัครโดยสังเขป
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 
 • เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 17 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2553), สัญชาติไทย
 • มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร 
 • ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ 
 • ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
เป็นการทดสอบความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 240 คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ 240 คะแนน,
วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 60 คะแนน
ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบรองสอง ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475  3995 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  รร.นร.

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

จังหวัดทหารปกปัตตานีรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการอัตราสิบเอก จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่
1. พนักงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลขับ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 2558 ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 107 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (ชายและหญิง)


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558    (update 1/12/57)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (รอบสุดท้าย)  (update 14/3/57)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
หมาย เหตุ : ตามกำหนดการในวันพุธที่ 19 มี.ค.57 ถึง อังคารที่ 25 มี.ค.57 ซึ่งกำหนดให้ทำสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน ณ กรมสารบรรณทหารบกนั้น ทางกรมสารบรรณทหารบกจะชี้แจงการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 มี.ค.57
 ราย ละเอียดจำนวนผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ม.ค.57  (update 13/1/57)
คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (update 19/12/56)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
***คุณสมบัติ
***หลักฐานการสมัคร
หมายเหตุ หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7537 และ 0-2297-7568

เน้นย้ำสำหรับน้อง รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ม.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.58 เวลา 08.30 - 16.30 น.(พร ้อมจำหน่ายสมุด ไม่เว้ นวันหยุดราชการ) คำแนะนำและใบสมัครสอบ)
- สถานที่ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค์าสมัครสอบ 100 บาท (หนึ่งร อยบาทถ วน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทาการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก
 

ข้อ 2 ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 บุคคลพลเรือน
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
2.3 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
2.6 ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก