ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ค. 2557

กำหนดการ คัดเลือก 15 พ.ค. 57
 • เริ่มรายงานตัว กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา 0700
 • เริ่มการคัดตัว 0800
การคัดตัวประกอบด้วย
1. การตรวจร่างกาย (มีการตรวจปัสสาวะด้วย)
2.ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่ง 2 กม.
3.สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด
 

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จา นวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

 
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
การเดินทาง
1.จากสถานีขนส่งหาใหญ่ ขึ้นรถตู้ช่อง 13 ของ บ.สหยะลาขนส่ง แจ้งลง กรม ทพ.47 อ.ยะหาทางไปตาชี เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.- 2ม. 30 นาที ระยะทาง 130 กม.
 • ไม่ใช่รถทุกคันที่มาส่งหน้ากรม กรุณาถามให้มั่นใจก่อนขึ้นรถ
 • กรณีมาสมัครหลายคนแนะนำให้นัดรอให้ครบก่อนไปซื้อตั๋ว
2.จากสถานีขนส่งยะลา แจ้งรถโดยสารในขนส่ง เพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่ยะลา แจ้งลงกรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก 15 พ.ค. 57 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม โทร. 073-291406
Website : http://www.thaitp47.com/ หรือ https://www.facebook.com/BlackArmy.47
 

ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งไปที่ กรมทหารพรานที่ 47
ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์หลักเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
95001
 

สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ)
1. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั้น 1 – 13 ตั้งแต่ 4,630 บาท ถึง 8,040 บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.2 ชั้น 1 – 30 เป็น 4,630 ถึง 14,560 บาท )
2. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ถึง 3,570 บาท
3. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

4. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51
 

สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน 3 จชต.
1. ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท X 30 วัน = 180 บาท 

2. ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 120 บาท X 30 วัน = 3,600 บาท 
3. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท X 30 วัน = 450 บาท 
4. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท 
5. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน 14,930 บาท
 

สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
1. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จำนวน 500,000 บาท 

2. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จำนวน 20,000 บาท 
3. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จนวน 20,000 บาท 
4. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี 2521 ค่าตอบแทน x เวลาราชการ 
5. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน 
6. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอำเภอที่ไปปฏิบัติงาน 
7. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย 
8. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
9. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก 
10. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลส้าหรับการสู้รบ 
11. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน 
12. ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ.
13. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 8 กรม ทพ. ( กรมทหารพรานที่ 41 – 48 ) 
14. ได้รับบำนาญพิเศษ 
15. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ 1,359,750 บาท

วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

สำนักสวัสดิการทหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการ กองทัพไทย ปี 2557 ตำแหน่ง นักดนตรี 2 อัตรา

สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักดนตรี แผนกดนตรี กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
 1. เพศชาย บุคคลพลเรือนอายุไม่ต่ำกว่า 18 - 30 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เข้าตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2557 
 3. คุณวุฒิ ม.3 - ม.6 , ปวช.- ปวส. ทุกสาขาวิชา
 4. มีความสามารถ ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทกีตาร์หรือกลองชุด หรือเครื่องดนตรีสากลอื่นๆ ที่ใช้ในวงดนตรีสากล ทั้งนี้โดยใช้โน๊ตสากล 
 5. สัญชาติไทย และบิดามารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นน.สัญญาบัตร หรือ น.ประทวน มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยก็ได้
 6. รูปร่างท่าทางเหมาะกับการรับราชการทหาร และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 7. ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
การรับสมัครสอบ ระหว่าง 31 มี.ค. - 17 เม.ย.57 เวลา 0900-1500 (เว้นวันหยุดราชการ) กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2963 6048 , 0 2963 6197

ดูรายละเอียดการรับสมัคร นักดนตรี แผนกดนตรี กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา

 2. นายทหารประทวน จำนวน  133 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1. เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ก.ค. 57
 • สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่า 1 ม.ค.2522 ถึง 31 ก.ค2539)
 • สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่า 1 ม.ค.2527 ถึง 31 ก.ค2539) เว้นในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 2709  จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2527 ถึง 31 ก.ค2535)
2.ไม่เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหารในปี 2557
3.คุณวุฒิตามการศึกษาเพศตามตำแหน่งและตามที่กำหนด
4.สัญชาติไทยเชื้อชาติไทย บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นน.สัญญาบัตรหรือ น.ประทวน มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยได้
5.มีอวัยวะ รูปร่างขนาดร่างกาย และไม่เป็นโรคตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

6.ผู้สมัครสอบชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. หญิง 150 ซม.
7.ดัชนีความหนาแน่นร่างกาย BMI ไม่เกิน 30 กก./ตร.ม.
8.ไม่เป็นโรคเท้าแบน
9.ไม่เป็นโรคตาบอดสี

การสมัครสอบ มี 2 วีธีสมัครด้วยตนเองและทางอินเตอร์เน็ต
 
1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 21-27 เม.ย. 57  ที่  www.rtarf.mi.th และ http://application.rtarf.mi.th


2.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 21-27 เม.ย. 57 เวลา 0900-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพณ โดยซื้อระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครได้ ตั้งแต่ 21-27 เม.ย. 57 เวลา 0900-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก สอบรอบแรกภาควิชาการ 11 พ.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 พ.ค. 57 ที่ www.rtarf.mi.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (เฉพาะเวลาราชการ) 
 • การจำหน่ายระเบียบการสอบ และการรับสมัคร กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4 ) กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 0 2572 1826 , 0 2575 6359 , 09 2367 4102 หรือ 09 2367 4103
 • ตรวจสอบคุณวุฒิในสอบฯ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 0 2575 6073 และ 09 4234 9931
 • การตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 0 2586 7360  หรือ 0 2963 6106

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมารรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและทหารกองหนุนผู้ที่ปลดจากกองประจำการในเดือน เม.ย.57 และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(พลอาสาสมัคร)

 • หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและทหารกองหนุนผู้ที่ปลดจากกองประจำการในเดือน เม.ย.57 และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(พลอาสาสมัคร) (ชาย)
 • และรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(พลอาสาสมัครหญิง) จำนวนหลายอัตรา กำหนดการรับสมัครดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร(พลอาสาสมัครชาย)
 • ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ม.ต้น(ม.3) ขึ้นไป
 • บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)ขึ้นไปผ่านการศึกษา นศท.ปี 3-5 
 • อายุ 20-28 ปี
 • สูง 165 ซม. ไม่เกิน 180 ซม.
 • นับถือศาสนาพุทธ
 • ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 • ว่ายน้ำเป็น
 • ไม่เป็นนักบวชในศาสนา
 • ไม่มีประวัติเกี่ยวข้อกับคดีอาญาและยาเสพติด(การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 • ไม่เป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องร้องในคดีอาญา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่เพราะแปลงสัญชาติ หรืออื่นๆ)
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการหนังสือค้ำประกันผู้สมัครและชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
 • ต้องสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากผ่านการฝึกและคัดเลือก โดยไม่ขอปรับย้ายหน่วยหรือลาออก


คุณสมบัติของผู้สมัคร(พลอาสาสมัครหญิง) 
 • อายุ 20-28 ปี  สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
 • จบการศึกษา ม.6 - ป.ตรีทุกสาขา
 • บุคลิกลักษณะท่าทางดี ทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • หญิงโสดไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ หรือยู่กินกับชายที่จะถือได้ว่าผู้มีสามี
 • นับถือศาสนาพุทธ
 • ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 • ว่ายน้ำเป็น
 • ไม่เป็นนักบวชในศาสนา
 • ไม่มีประวัติเกี่ยวข้อกับคดีอาญาและยาเสพติด(การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 • ไม่ เป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องร้องในคดีอาญา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่เพราะแปลงสัญชาติ หรืออื่นๆ)
 • บิดา มารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการหนังสือค้ำประกันผู้สมัครและชดใช้พระราช ทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ต้องสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากผ่านการฝึกและคัดเลือก โดยไม่ขอปรับย้ายหน่วยหรือลาออก
***น่าสนใจ หลักสูตร***
หลังฝึกเสร็จยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินรายได้รายเดือน 11,800 บาท
ต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนบรรจุ แต่รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึงผู้ได้รับการบรรจุ หากความประพฤติดี จะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนกำหนด

มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล,สมรสพระราชทาน,นาคในพระราชานุเคราะห็หรือได้รับพระมหา กรุณาธิคุณในการสงเคราะห์อื่นๆ)
ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี

ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงเวลาสมควร

มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(ทั้งพลอาสาสมัครชายและพลอาสาสมัครหญิง)ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง(ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

(พลอาสาสมัครชาย) มีสิทธิพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตรจู่โจม

(พลอาสาสมัครหญิง) มีสิทธิพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare (CQCJW)

1. การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ฯ

1.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.57 – 26 ก.ย.57
1.2 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.57 – 26 ก.ย.57 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

2. การรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไปเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.57 – 16 ก.ย.57 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
3. สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2456-9452, 0-2356-0893

ดูรายละเอียดการรับสมัครพลอาสาสมัครชายได้ที่นี่

ดูรายละเอียดการรับสมัครพลอาสาสมัครหญิงได้ที่นี่

ได้รับแจ้งว่า เบื้องต้น อส.หญิงรุ่นสุดท้าย 3/57  และ ส่วน อส.ชาย เป็น รุ่น 28/57

 

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557


ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 (update 10/4/57)
                            1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
                                 1.1 บุคคลพลเรือน
                                       - บุคคลตัวจริง
                                       - บุคคลตัวอะไหล่
                                       - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
                                  1.2 พลทหารกองประจำการ
                                       - บุคคลตัวจริง
                                       - บุคคลตัวอะไหล่
                                      - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
                             2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
                                        - บุคคลตัวจริง
                                        - บุคคลตัวอะไหล่
                                       - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 (update 14/3/57)
 - บุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ  (บัตรประจำตัวสอบสีขาว)    
กำหนดการสอบในรอบที่สอง
คำแนะนำ
  - พลทหารกองประจำการ พลอาสาฯ และ อาสาสมัครทหารพราน  (บัตรประจำตัวสอบสีฟ้า) 
กำหนดการสอบในรอบที่สองคำแนะนำ
  - พลทหารกองประจำการ พลอาสาฯ อาสาสมัครทหารพราน และ ทหารกองหนุน  (บัตรประจำตัวสอบสีฟ้าและสีเหลือง)  
กำหนดการสอบในรอบที่สองคำแนะนำ
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก