วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 22

ขอบคุณภาพจาก เพ็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22

จำนวนอัตราที่รับตามจำนวนอัตราที่ขาด จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นบุคคลพลเรือน  สัญญชาติไทย บิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (เกิด พ.ศ.2528-2540) นับตาม พรบ.รับราชการทหารฯ ไม่รับบุคคลเกิดปี 2538 และที่ได้รับหมายเรียกในปี 2558 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2558 ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และนำตัวขึ้นกองประจำการแล้ว
 • ผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 จำนวน 115 นาย

ขอบคุณภาพจากเพ็จ
กองพันจู่โจม ROYAL THAI ARMY RANGER BATTALION
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร 
 • ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
 • อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2533  2540 ) 
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง 
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 ( จำนวน  115  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 58  ถึง 11 ต.ค. 58
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความคืบหน้าในการดำเนินการ เรื่อง การสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม( อัตราการสรรหาการบรรจุ นายสิบตำรวจ(นสต.) ปี2559 )*********

 


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา ประจำปี 2558

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา

กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
1. จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 1 - 31 ตุลาคม 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ
 

2. รับสมัคร ใน 27 - 31 ตุลาคม 2558 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ดังนี้คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.3 นิติศาสตรบัณฑิต และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง จำนวน 6 สาขา ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
2.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 

เอกสารทางทหารที่มักใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการทหารที่ผมได้รับคำถามอยู่เสมอๆ ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อหาย ไปเอาที่ไหน ลองอ่านดูนะครับหา รวมมาตอบให้แล้ว ถ้าขาดอะไรบอกนะครับจะหามาให้อ่าน....กัน  โชคดีกับการสอบ
ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 )

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 )
หรือที่เรารู้จักกัน และเรียกกันว่า " ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร" นั้น มีลักษณะตามตัวอย่าง ข้างต้น เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะเรียกใบนี้ว่า " แบบ สด.43 "  นะครับ  ทีนี้ใครถามเราว่ารู้จัก สด.43 หรือยัง ก็คงจะรู้จักกันแล้วนะครับ  ส่วนชายไทยทุกคนจะมีหรือไม่นั้น เรามาดูกันว่า แบบ สด.34 นั้น มีที่มาอย่างไร ใครบ้างที่ต้องมี  ใครบ้างไม่ต้องมี  และเมื่อมีแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไร  ใช้ สด.43 เพื่อการใดบ้าง ..เรามาดูกันครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (เพิ่มเติม)

ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ฯ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในปี 2558 จึงนำมาแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้ทราบกันครับ  เพื่อน้องๆที่สนใจได้เตรียมตัวล่วงหน้า


โหลดโบรชัวร์รายละเอียดการรับสมัคร ทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893

ขอบคุณ จ.ส.อ.จำเริญ กลัดนุ่ม ที่ประสานข้อมูลมาตลอดครับ 

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี 2558

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา 
 • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรืโครงการ
 • สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35  ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
 • บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
Custom Search