Thursday, August 20, 2015

กรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมกำลังพลทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 อัตรา โดยมี

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, พนักงาน
ธุรการ 2 อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา) รับเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท)
- ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา และพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา) (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท) รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Tuesday, August 18, 2015

กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารพรานที 11 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารพรานที 11 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (จำนวน 80 นาย)

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58 สอบถามรายละเอียดได้ที่กองศัลยกรรม โทร 0-2534-7336,0-2534-6540 ขอรับใบสมัครได้ที่e-mail: surgery_bhu@hotmail.com

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 (ฉบับ)
2. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 (ฉบับ)
3. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 (ฉบับ)
4. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 (ฉบับ)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 (ฉบับ)
6. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 2 (รูป)
7. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน 1 (ฉบับ)
8. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จำนวน 3 (ฉบับ)
** จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี ให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ recommendation letter ในใบสมัครด้วย9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.0 2534 7306-7

ที่มาข้อมูลข่าวสาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

Sunday, August 9, 2015

แจ้งล่วงหน้าการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปี 2559

ขอบคุณภาพจากเพจโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

เปิดรับสมัคร มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี )นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


Saturday, August 8, 2015

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการจำนวน 4 อัตรา


กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710, 711) 
 • ตำแหน่งช่างเขียน(ชกท.810) 
คุณสมบัติโดยสังเขป
- ต้องเป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2528 – 2540)
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
-สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 ส.ค. 2558 (0800 - 1630) ในเวลาราชการ  ใบสมัครชุดละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817ต่อ75409 ในเวลาราชการ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Monday, July 27, 2015

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 22

ขอบคุณภาพจาก เพ็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22

จำนวนอัตราที่รับตามจำนวนอัตราที่ขาด จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นบุคคลพลเรือน  สัญญชาติไทย บิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (เกิด พ.ศ.2528-2540) นับตาม พรบ.รับราชการทหารฯ ไม่รับบุคคลเกิดปี 2538 และที่ได้รับหมายเรียกในปี 2558 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2558 ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และนำตัวขึ้นกองประจำการแล้ว
 • ผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 จำนวน 115 นาย

ขอบคุณภาพจากเพ็จ
กองพันจู่โจม ROYAL THAI ARMY RANGER BATTALION
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร 
 • ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
 • อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2533  2540 ) 
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง 
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 ( จำนวน  115  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 58  ถึง 11 ต.ค. 58
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004
Custom Search