@armyetc

ข่าวรับสมัครสอบ,เส้นทางสู่อาชีพทหารและตำรวจ

           

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ และ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี 2560

กำหนดการรับสมัคร นรต. และ นตท. ปี 2560


เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
อีเมล์ admission@rpca.ac.th  หรือ  thairpca@gmail.com
www.facebook.com/RoyalPoliceCadetAcademy/ 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
**สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
**สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
**สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

ที่มาข้อมูลสาร  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชาย/ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศ ชาย/ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
1. ตำแหน่ง เสมียน  (อัตรา สิบเอก)  
2. ตำแหน่ง นายสิบยุทธการ (อัตรา สิบเอก)

คุณสมบัติโดยสังเขป
1. อายุ18-30 ปี เพศชาย
2. บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน
3. การศึกษา ม.ต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า 
4. ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี พ.ศ.2560 (เกิด พ.ศ.2539)


หลักฐานการรับสมัคร
1 สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
2 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

5 เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
- ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/ อำเภอ (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

รับสมัคร บัดนี้จนถึง 2 ก.ย. 59 กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบล พรหมณี อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก  โทร  037-393-010-4 ต่อ 62101 หรือ 037-393-020

วิชาที่ทำการสอบ
- วิชาการ ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป
- ภาคปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่ ทดสอบการพิมพ์หนังสือ และการใช้งานโปรแกรม(Words, Excel,Powerpoint)

สอบคัดเลือก 5 ก.ย. 59 ทดสอบความสามารถ และทดสอบร่างกาย
สอบคัดเลือก 6 ก.ย. 59 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก  15 ก.ย. 59
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบล พรหมณี อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก  โทร  037-393-010-4 ต่อ 62101 หรือ 037-393-020


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง  รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2559

1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

2. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2559  :

2.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2559

2.2 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา  ทาง  www.dti.or.th    วันที่ 16 กันยายน  2559

2.3 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทางจิตวิทยา ระหว่างวันที่  21- 30 กันยายน  2559 ( จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง)

2.4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และ/หรือ ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 ตุลาคม 2559

3.    ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  (File Word) หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) ได้ที่

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

3.1     ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 –- 16.30 น.

3.2     ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เป็นสำคัญ

3.2     ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

4.    เอกสารประกอบการสมัคร

4.1     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

4.2     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.3     สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ                        

4.4     สำเนาทะเบียนบ้าน

4.5     สำเนา Transcripts  และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

4.6     หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

4.7     หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

4.8     เนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

4.9     อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

5.    ขั้นตอนการคัดเลือก 

       5.1     คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

       5.2     ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างในทุกกรณี

       5.3     ผู้สมัครที่มีคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ

หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณืผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

        5.4     ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

6.    หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

7.    ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133,1135  email : recruitment@dti.or.th


ที่มาข้อมูลข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) www.dti.or.th

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6 จำนวน 11 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6 จำนวน 11 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1)  มีสัญชาติไทย

(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(3)  สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

(4)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

(5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(6)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(8)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 2.    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครทั้งหมด จำนวน 12 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)  จำนวน 9 อัตรา  ดังนี้

2.1  นักพัฒนา (Mechanical) สังกัด MES : อัตราเงินเดือนระหว่าง 40,000 - 60,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)
2.2  นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  สังกัด TTA (10Y)   : อัตราเงินเดือนระหว่าง 40,000 - 60,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.3 นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  สังกัด TTA (5Y)   : อัตราเงินเดือนระหว่าง 22,400 - 37,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)
 2.4  นักพัฒนา (Standard and Quality Control) : สังกัด MQS อัตราเงินเดือนระหว่าง 22,400-37,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.5 นักวิจัย  (Metallurgy&Material) สังกัด RMM  : อัตราเงินเดือนระหว่าง 22,400 - 37,000 บาท 
2.6 นักวิจัย  (Electronics) สังกัด RNE  : อัตราเงินเดือนระหว่าง 22,400 - 37,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)
2.7 นักวิจัย  (IT,Computer) สังกัด RDC  : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)
2.8 เจ้าหน้าที่กฎหมาย ส่วนกฎหมาย สังกัด CLD  สำนักบริหารกลาง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 21,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)
2.9 เจ้าหน้าที่บริการทางวิชาการและเทคนิค สังกัด TSC  ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค : อัตราเงินเดือนระหว่าง 19,300 - 29,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (จ.นครสวรรค์)  จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้ 
 2.10 เจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัด RWA  : อัตราเงินเดือนระหว่าง 19,300 - 29,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (จ.ลพบุรี)  จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
2.11 ช่างเทคนิคเครื่องมือกล  สังกัด RWM  : อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,800 - 19,300 บาท (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)
2.12 เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติการ  สังกัด RWM  : อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,000 - 12,400 บาท(จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

  3.  กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6 : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดกำหนดการคลิก)


4. การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word)หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) ได้ที่

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่
4.1     ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - – 16.30 น.
4.2     ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เป็นสำคัญ
4.3     ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎีอีกครั้ง

5.    เอกสารประกอบการสมัคร
5.1     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
5.2     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3     สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
5.4     หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
5.5     สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
5.6     หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
5.7     สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)
5.8     อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

6.    ขั้นตอนการคัดเลือก
6.1     คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี
6.2     ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบโดยภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา
6.3     ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี
6.4     ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง
6.5     ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7.    หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

8.    ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133,1134 email : recruitment@dti.or.th

ที่มาข้อมูลข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) www.dti.or.th

โรงเรียนช่างฝืมือทหาร รับสมัครและคัดเลือก นชท.ภาคสมทบ ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ

โรงเรียนช่างฝืมือทหาร จะรับสมัครและคัดเลือก นชท.ภาคสมทบ เพศชายช่างอิเล็คทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัด สส.ทหาร จำนวน 3 นาย 

คุณสมบัติโดยสังเขป
1.เพศชาย อายุ 18 - 25 ปี สัญชาติไทย (บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด)
2.สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
สมัครและคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.59 ณ บก.รร.ชท.เวลา0900

รายละเอียดตามภาพ 


ที่มาข้อมูลข่าวสารเพจห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

มณฑลทหารบกที่ 38 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศ ชาย/ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก)  
2. ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.542) กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก)

คุณสมบัติโดยสังเขป
1.อายุ18-30 ปี เพศชาย
2.ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รับพลเรือน/ทหารกองหนุน
   ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.542) รับทหารกองหนุน
3.การศึกษา ม.ต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า 
4.ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี พ.ศ.2560 (เกิด พ.ศ.2539)

รับสมัคร 15 ส.ค. 59 ถึง 2 ก.ย. 59 กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมืองน่าน จว.น่าน
สอบคัดเลือก 8 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือก 9 ก.ย. 59
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมืองน่าน จว.น่าน054-710068,054-774083 ต่อ 71211 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมืองน่าน จว.น่าน

ระบบหมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.)

ความหมาย ใช้คำย่อว่า  “ชกท.” หมายถึง   กลุ่มตัวเลขอันมีความหมายระบุถึงวุฒิและความชำนาญการในหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
ความมุ่งหมาย
 1   เพื่อความสะดวกในการแบ่งประเภทกำลังพลได้ตามลักษณะคุณวุฒิ และความชำนาญในหน้าที่
2 เกิดความสะดวกในการพิจารณาตรวจสอบกำลังพล เพื่อการบันทึกประวัติการรายงานการควบคุมกำลังพล  การแยกประเภทงานเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาวางแผนเกี่ยวกับการฝึกศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และใช้เป็นหลักในการกำหนดอัตราการจัดกำลังและยุทโธปกรณ์  และอัตรากำลังพลอื่น ๆ
 3  อำนวยการให้การจัดการกำลังพลได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประหยัดคุ้มค่าสามารถใช้กำลังพลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและความชำนาญงานของแต่ละบุคคล อันจะยังผลและประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด
การใช้ระบบหมายเลข ชกท.  ใช้ทั้งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร
 การให้หมายเลข ชกท.  มี 2 วิธี
                    1 ด้วยการศึกษาอบรม  หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ จะมีหมายเลข ชกท. ประจำหลักสูตรอยู่  สำหรับหมายเลข ชกท. ติดตัวนายทหารสัญญาบัตรจะได้จากการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยและชั้นนายพัน ส่วนนายทหารชั้นประทวน จะมีเฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาเป็น  นนส. เท่านั้น  ตามหมายเลข ชกท.ประจำหลักสูตร   
                    2 ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม ชกท. ที่จะได้รับ  และจะกระทำได้เมื่อไม่มีการเปิดการศึกษาอบรมที่เหล่า  หรือหน่วยตามสายวิทยาการ  ผบ.หน่วย ชั้น  ผบ.พล  หรือเทียบเท่า เป็นผู้ออกคำสั่งให้ ฝึกปฏิบัติหน้าที่  และให้มีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับลำดับหมายเลข ชกท. ที่จะได้รับ
      การหมดสภาพหมายเลข ชกท. หากกำลังพลผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งใน  ชกท. ที่ได้รับนั้น  มีระยะเวลานาน  โดย นายทหารสัญญาบัตร 3 ปีขึ้นไป และนายทหารประทวน 1 ปีขึ้นไป  ให้ปลดหมายเลข ชกท.นั้นออกเว้นที่เป็นหมายเลข  ชกท. ติดตัว
      การย้ายผิด ชกท.
                    กระทำได้เมื่อกำลังพลนั้น ๆ ได้รับการศึกษาอบรม หรือฝึกปฏิบัติงานจนครบหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ ชกท. ใหม่แล้ว  ทั้งนี้เว้นนายทหารที่สำเร็จจาก  รร.สธ.ทบ.หลักสูตรหลักประจำ  ให้พิจารณาบรรจุตำแหน่ง ฝสธ. ใน  ทบ.ได้ทุกตำแหน่ง (ชกท. ที่เป็น ฝสธ.)  โดยไม่ต้องศึกษาอบรม หรือฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม  ชกท.
                    สำหรับนายทหารที่สำเร็จจาก วทบ. จะได้รับเลข ชกท.0010 หรือ 0011  ซึ่งจะไม่ใช้ในการปรับย้าย แต่จะใช้เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาสำหรับนายทหารที่จะเจริญก้าวหน้าเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ  ทบ. ต่อไป
        หมายเลข ชกท. นายทหารสัญญาบัตร
1  ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลขหลัก  4  ตัว
2  เลขตัวแรก หมายถึง ประเภทงานใน ทบ.      
         ตัวเลข  0     ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ  งานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง
         ตัวเลข  1   งานที่เกี่ยวกับการบังคับบัญชา และการรบ
         ตัวเลข  2  งานเกี่ยวกับธุรการ, การบริหาร และการฝึก
         ตัวเลข  3   งานเกี่ยวกับการแพทย์ และสุขาภิบาล
         ตัวเลข  4   งานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง
         ตัวเลข  5   งานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการสวัสดิการ
         ตัวเลข  6   งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณ
         ตัวเลข  7   งานทางเทคนิคด้านวิศวกรรม และเทคนิคที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
         ตัวเลข  8  งานด้านวิทยาศาสตร์
         ตัวเลข  9  งานเกี่ยวกับด้านการข่าว
3  ตัวเลข 3 ตัวหลัง  แสดงถึงขีดความชำนาญงานของแต่ละประเภทงานนั้น เช่น
          0001         นายทหารที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าครองตำแหน่งตามอัตราหรือยังไม่สามารถกำหนดหมายเลข ชกท.ใด ๆ ให้ได้
          0002       นายทหารชั้นนายพล และ  พ.อ.พิเศษ
          0006        นายทหารนักเรียน
          0007        นายทหารที่กระทำความผิด หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่นตำแหน่งประจำ, ตำแหน่งสำรองราชการ
         0009        นายทหารที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตำแหน่ง ประจำ
         0010        นายทหารที่สำเร็จจาก วทบ. (หลักสูตรหลัก)
4  นอกจากนี้ยังมีตัวเลขนำ  สำหรับงานบางตำแหน่งหน้าที่  ซึ่งจะต้องบรรจุผู้มีคุณวุฒิเป็นพิเศษ  คือ
         ตัวเลข 1   เจ้าหน้าที่สงครามจิตวิทยา
         ตัวเลข 2  เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางเทคนิค
         ตัวเลข 3  เจ้าหน้าที่การรบพิเศษ
         ตัวเลข 4  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการ
         ตัวเลข 5  อาวุธปรมาณู
         ตัวเลข 6  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบนเครื่องบิน
         ตัวเลข 7  พลร่ม
         ตัวเลข 8  ครู
ตัวอย่าง     ผู้บังคับหน่วยทหารราบ                        ชกท.1542
                  ผู้บังคับหน่วยทหารราบพลร่ม               ชกท.7-1542

 5  ความหมายของเลขตัวที่ 2 เรียงตามลำดับเลขตัวแรก      
     5.1 ตัวเลขแรก 0 ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ  และงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง
         (1) ตัวเลข 0 ไปรษณีย์
         (2) ตัวเลข 1 อิเล็กทรอนิกส์
         (3) ตัวเลข 2 สื่อสาร
         (4) ตัวเลข 4 โทรศัพท์และโทรพิมพ์ แบตเตอรี เคเบิล
         (5) ตัวเลข 5 การวิทยุ
         (6) ตัวเลข 6 ขนส่ง
         (7) ตัวเลข 7 การรถไฟ
         (8) ตัวเลข 8 เรือและท่าเรือ
       5.2 ตัวเลขแรก 1 งานที่เกี่ยวกับการบังคับบัญชา และการรบ
         (1) ตัวเลข 1 ปืนใหญ่ จรวด
         (2) ตัวเลข 2 ม้า ยานเกราะ
         (3) ตัวเลข 3 ช่าง
         (4) ตัวเลข 4 ทำควัน
         (5) ตัวเลข 5 ราบ
         (6) ตัวเลข 7 ปรมาณู
          (7) ตัวเลข 9 นักบิน
    5.3 ตัวเลขแรก 2 งานเกี่ยวกับธุรการ, การบริหาร และการฝึก
          (1) ตัวเลข 0 ฝ่ายอำนวยการ
          (2) ตัวเลข 1 สบ., ธก.,  สง., หน.หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย ยว., ฝอ.
          (3) ตัวเลข 2 กำลังพล
          (4) ตัวเลข 3 สัสดี, คัดเลือกคน, แรงงานพลเรือน
          (5) ตัวเลข 4 ทะเบียนประวัติ, ประวัติศาสตร์
          (6) ตัวเลข 5 ฝึก ศึกษา
          (7) ตัวเลข 6 จ่าศาล, เทคนิคนโยบาย, ทำอัตรา, กบ., เคลื่อนย้าย
          (8) ตัวเลข 7 ครู, อจ.
          (9) ตัวเลข 8 ทำตำราแบบฝึก, ครู
          (10) ตัวเลข 9 หน.บก., ผบ.ร้อย.บร.
  5.4 ตัวเลขแรก 3 งานเกี่ยวกับการแพทย์ และสุขาภิบาล
          (1) ตัวเลข 0 ฝอ., นิวเคลียร์, เวชกรรมป้องกัน, อุตสาหกรรม
          (2) ตัวเลข 1 แพทย์สาขาต่าง ๆ
          (3) ตัวเลข 2 สัตวแพทย์, หน้าที่ด้านอาหาร
         (4) ตัวเลข 3 ห้องปฏิบัติการ, จุลินทรีย์, ห้องปฏิบัติการรังสี, เคมี, ปาราสิต, เทคนิคการแพทย์, กีฏวิทยา, โภชนาการ, พยาธิ, สรีระ, ตรวจสายตา
         (5) ตัวเลข 4 ชีวะบำบัด, กายภาพบำบัด, อาหารวิทยา รพ., พยาบาล
         (6) ตัวเลข 5 ผบ.หน่วยรักษาพยาบาล, น.พยาบาล
         (7) ตัวเลข 6 สังคมสงเคราะห์
5.5 ตัวเลขแรก 4 งานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง
         (1) ตัวเลข 0 ส่งกำลัง, ฝพธ.
         (2) ตัวเลข 1 อาหาร
         (3) ตัวเลข 2 ร้านค้า, พธ.ประจำที่ตั้ง, การขาย, เกียกกาย
         (4) ตัวเลข 3 จัดซื้อ, อสังหาฯ, ควบคุมการผลิตอุตสาหกรรม, สัตวภัณฑ์, การสัตว์
         (5) ตัวเลข 4 สาย ส., ตปท., บรรจุหีบห่อ, พธ., คลัง, ขส., พ.
         (6) ตัวเลข 5 สพ., เคมี
         (7) ตัวเลข 6 รวบรวม, ซ่อม, แจกจ่าย
         (8) ตัวเลข 7 เครื่องทำความเย็น
         (9) ตัวเลข 8 ซบร.สาย สพ., ยานยนต์, เครื่องควบคุมการยิง, ยาง, ร่ม, อากาศยาน, การซักฟอก, รถไฟ, หม้อน้ำ, เครื่องเหล็ก, ช., หล่อหลอมโลหะ, สาย สร., แว่นตา, โลหะแผ่นและท่อต่อ
        (10) ตัวเลข 9 ประปา, ป่าไม้, เครื่องทำแก๊ส, ผลิตผลปิโตรเลียม
5.6 ตัวเลขแรก 5 งานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการสวัสดิการ
       (1) ตัวเลข 0 สวัสดิการ, บำรุงความรู้
       (2) ตัวเลข 2 ดย.
      (3) ตัวเลข 3 อศจ.
      (4) ตัวเลข 4 การพิมพ์, ปชส.
      (5) ตัวเลข 5 การศึกษาฝ่ายพลเรือน, แถลงข่าว, วิทยุกระจายเสียง, ปรับสภาพร่างกาย
5.7 ตัวเลขแรก 6 งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณ
      (1) ตัวเลข 0 ปช., การคลัง
      (2) ตัวเลข 1 กง.บช., บช., ตรวจบัญชี
      (3) ตัวเลข 2 กง.ฝอ., ธนารักษ์,
      (4) ตัวเลข 3 กง., งบประมาณ
      (5) ตัวเลข 4 สถิติ, เศรษฐกิจ
5.8 ตัวเลขแรก 7 งานทางเทคนิคด้านวิศวกรรม และเทคนิคที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
      (1) ตัวเลข 0 ผบ.ช.พล, ช.ประจำส่วนอำนวยการ, ช.สาธารณะและสาธารณูปโภค, อุปกรณ์ถ่ายภาพ
      (2) ตัวเลข 1 ช.ก่อสร้าง, ซบร.สาธารณูปโภค, ช.ยย., ช.กำกับการทาง
      (3) ตัวเลข 2 ซบร.เรือ, ท่าเรือ, อู่เรือ, ประดาน้ำ
      (4) ตัวเลข 3 เคมี, ฟิสิกส์, โลหะกิจ, อนินทรีย์เคมี, ผลิตยุทโธปกรณ์, ประเมินผลนิวเคลียร์, ห้องทดลองผลิตผลปิโตรเลียม
       (5) ตัวเลข 4 ฝ่ายการผลิต, ป้องกันอันตราย
       (6) ตัวเลข 5 เครื่องกล, เครื่องปรับอากาศ&เครื่องทำความเย็น, ทดสอบยุทโธปกรณ์สาย สพ.
       (7) ตัวเลข 6 อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
       (8) ตัวเลข 7 ทางสาย
        (9) ตัวเลข 8 วิทยุ
        (10) ตัวเลข 9 โยธา, มวลดิน, สำรวจ, ภูมิมาปนวิทยา, แผนที่, ก่อสร่างฝ่ายการรถไฟ, ปิโตรเลียม, ท่อ, ธรณี, สุขาภิบาล

5.9 ตัวเลขแรก 8  งานด้านวิทยาศาสตร์
       (1) ตัวเลข 0 เศรษฐกิจ
       (2) ตัวเลข 1 กฎหมาย
       (3) ตัวเลข 2 อุตุ
       (4) ตัวเลข 3 ภูมิศาสตร์
       (5) ตัวเลข 5 ภาพถ่าย. ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และโทรทัศน์
5.10 ตัวเลขแรก 9  งานเกี่ยวกับด้านการข่าว
       (1) ตัวเลข 1 ทหารสารวัตร, พิสูจน์หลักฐาน, ผบ.หน่วยรักษาการณ์
       (2) ตัวเลข 2 ให้ความปลอดภัยแก่หน่วยยุทธปัจจัย, ทำลายวัตถุระเบิด
       (3) ตัวเลข 3 ขว., ผชท., สจว., โฆษณาชวนเชื่อภาษาต่างประเทศ, จเร, ซักถามเชลยศึก, ทำเนียบกำลังรบ, สืบสวนสอบสวน, การแปล, ล่าม, ตรวจข่าว, ประสานข่าวกรองทางเทคนิค, รปภ., น.ช่างพราง
        (4) ตัวเลข 3 ภูมิศาสตร์
        (5) ตัวเลข 5 ภาพถ่าย. ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และโทรทัศน์
       
หมายเลข ชกท. นายทหารประทวน และพลทหาร ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลขหลัก 3 ตัว  และตัวเลขหลังจุดทศนิยมอีก 1 ตัว  รวม 4 ตัว
ตัวเลขตัวที่ 1  หมายถึงประเภทงาน  มีตั้งแต่ 1 ถึง 0
  ตัวเลข 1    ประเภทรบ,          
  ตัวเลข 2    ประเภทอิเล็กทรอนิกส์,
  ตัวเลข 3   ประเภทไฟฟ้า,    
  ตัวเลข 4    ความประณีต,
  ตัวเลข 5   การฝีมือ,               
  ตัวเลข 6    เครื่องจักรกล,
  ตัวเลข 7   งานเสมียน,          
  ตัวเลข 8    แผนภาพ,
  ตัวเลข 9    ประเภทเทคนิค,  
  ตัวเลข 0     ประเภทพิเศษ
ตัวเลขตัวที่ 2  ได้จากการแบ่งงานแต่ละประเภทออกเป็นจำพวก  เช่น 10 ประเภททั่วไป, 11 ทหารราบ,  12 ทหารช่าง,  13  ทหารยานเกราะ,  14 ทหารปืนใหญ่,  15 ทหารม้า
ตัวเลขตัวที่ 3 ได้จากการแบ่งงานแต่ละจำพวกออกเป็นหน้าที่ย่อย เช่น 111 ทหารราบอาวุธเบา, 112 ทหารราบอาวุธหนัก, 113 นายสิบยุทธการและการข่าวทหารราบ,  131 ทหารประจำยานเกราะ,   132 นายสิบยุทธการและการข่าวทหารยานเกราะ
เลข ชกท. ประกอบเป็นตัวหลังจุดทศนิยม  ต่อท้ายกลุ่มตัวเลข 3 ตัวแรก  บอกชั้นยศของกำลังพลผู้นั้น
   .1 คือพลทหารปี 1, 
   .2 คือพลทหารปี 2, 
   .3 คือ ส.ต.กองประจำการ หรือพลอาสาสมัคร,
   .4  คือ ส.ต.,
   .5 คือ ส.ท.,        
   .6 คือ ส.อ.,
   .7 คือ จ.ส.ต.,     
   .8 คือ จ.ส.ท.,  
   .9 คือ จ.ส.อ.,     
   .0 คือ จ.พิเศษ
                    
ตัวอย่าง  ชกท. 640.6 คือ พลขับรถ ยศ ส.อ.
ลักษณะการใช้เลข ชกท.
1 ใช้ประกอบในการออกคำสั่งปรับย้าย
2 ใช้ประกอบในการออกคำสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นอกจากระบุชื่อหลักสูตรแล้ว ต้องกำหนดเลข ชกท. ซึ่งกำหนดไว้สำหรับหลักสูตรนั้นด้วย
3 ประกาศนียบัตร รร.ทหารต่าง ๆ ต้องระบุเลข ชกท.ด้วย
4 ตำแหน่งทุกตำแหน่งในอัตราของทุกหน่วย ต้องมีเลข ชกท.
5 ทำเนียบและประวัติ ต้องมีการกรอกหมายเลข ชกท.ต่าง ๆ ได้รับเมื่อใด ด้วยวิธีใด

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน รวม  5 อัตรา

ขอบคุณภาพ กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย/หญิงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนกําลังพลสูญเสียปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
 

1. 1 รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย  
1. 1. 1 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.63 1) กซสอ.สส. , พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (อัตรา ส.อ.) จํานวน 2 อัตรา (เลือกตามคะแนนสอบรวม) ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์ , ช่างยานยนต์ , ช่างเครื่องกล
 
1. 1.2 พนักงานสร้างสาย (ชกท.320) กสส.สส. (อัตรา ส.อ.) จํานวน 1 อัตรา ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สําหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิท่ีสูงกว่า น้ันมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้) 

1.2 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง
 
1.2. 1 นายสิบสโมสร (ชกท.073) กบร.สส. (อัตรา ส.อ.) จํานวน  1 อัตรา  
1.2.2 ช่างเขียน (ชกท.8 10) กคส.สส. (อัตรา ส.อ.) จํานวน  1 อัตรา  
1.2.3 คุณวุฒิของผู้สมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิท่ีสูงกว่านั้นมาเรียกร้อง สิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้)
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2. 1 ตําแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ  1. 1 มีดังนี้
2. 1. 1 ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี
และ ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
2. 1.2 งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. กลับเข้ารับ ราชการใน ทบ. เพื่อสงวนตําแหน่งอัตรา จ. ไว้ให้ ส.อ. ที่คงรับราชการตามแนวทางรับราชการอย่าง ต่อเนื่องใน ทบ. ให้ได้เลื่อนขึ้นครองอัตราที่สูงขึ้น


2. 1.3 ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นบุคคลพลเรือนชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี.-

2. 1.3. 1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจําพวกที่  1 เท่านั้น
2. 1.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกาย สมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจําพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 และต้องมีความสูง ต้ังแต่  160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาด
ร่างกายของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้


2. 1.3.3 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2538 ถึง 2539 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2. 1.4 ไม่อยู่ในสมณเพศ2.2 ตําแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ  1.2 ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นบุคคลพลเรือนหญิง อายุไม่ตํ่ากว่า  18 ปี และ ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า  150 เซนติเมตร และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการ ตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้
 

2.3 สําหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบในภายหลังแล้ว ทบ. จะถือว่า ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ใน ภายหลัง ดังนั้น ทบ. อาจจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการ บรรจุในภายหลังได้
2.4 ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุสัญชาติของ ผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวนประจําการ/หรือ พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่บิดา และหรือมารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ หรือสัญชาติอื่นให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการกําหนดสัญชาติ
2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่ สมประกอบ หรือมีโรคอันพึงรังเกียจหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ ตามท่ีกําหนดไว้ใน กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือ มัวหมอง 
2. 10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักหน้าที่ราชการ
2. 1 1 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
2. 12 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ

2. 13 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาด ร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. 14 ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด 


3. หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับราชการ จะต้องแสดงความจํานง โดยเสนอ
ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง จํานวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้3. 1 ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
และ มารดา
3.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่ระบุสัญชาติของ บิดา และ มารดา
3.3 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา และ มารดาผู้ให้กําเนิด ท่ีระบุสัญชาติ บิดา
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.5 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองหนุนแล้ว จะต้องมีสําเนาใบสําคัญทางทหาร สด.8 (หนังสือสําคัญทหารกองหนุน) , หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม , ประวัติ ทหารบก แบบพิมพ์ ทบ.  100 – 075 , ผู้ที่สําเร็จ รด. ปี 3 แล้ว จะต้องมีสําเนา สด.8 หนังสือ สําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน และหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
3.6 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว จะต้องมีสําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ
(แบบ สด.43 )
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด  1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3.8 ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ทหาร และออกโดยโรงพยาบาลทหารเท่านั้น และหลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ที่จะดําเนินการบรรจุดําเนินการตรวจโรค ที่ โรงพยาบาลทหาร และให้ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ ระบุว่า “ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการรับราชการ ทหาร ” และหากตําแหน่งบรรจุเป็นตําแหน่งพลขับรถ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ตาไม่บอดสี”
3.9 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น
3.9. 1 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา
ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
3.9.2 หลักฐานแสดงว่า บิดาเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
3.9.3 หลักฐานแสดงว่า บิดาหรือมารดา ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ หรือบาดเจ็บถึง ตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ
ได้รับเงินทําขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
3.9.4 หลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก
3.9.5 หลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ.

4. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชาย/หญิง4. 1 หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้ โดย “หน่วยบัญชาการรักษาดนิ แดน” เท่านั้น โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.-
4. 1. 1 ชั้นปีที่ 5 หรือ เทียบเท่า เพิ่ม 5 ใน  100 คะแนน 4. 1.2 ชั้นปีที่ 4 หรือ เทียบเท่า เพิ่ม 4 ใน  100 คะแนน 4. 1.3 ช้ันปีท่ี 3 หรือ เทียบเท่า เพ่ิม 3 ใน  100 คะแนน
4.2 หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจําการ มาก่อน เพิ่มให้ 5 ใน  100 คะแนน
4.3 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัด กองทัพบก ซ่ึงประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือ ถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้  10 ใน  100 คะแนน
4.4 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัด กองทัพบก ที่กําลังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจาก ประจําการเนื่องจากมีความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ 2 ใน  100 คะแนน
4.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงาน ใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเน่ืองจากมี ความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน  100 คะแนน
4.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่ม ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่ม คะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 4. 1 ถึง 4.5 หลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับ คะแนนสงู สุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ 4. 1 และ 4.4 รวมกัน
4.7 การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการ สอบรอบที่สอง โดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ทบ. ที่ กห 040 1/ 19 16 ลง 28 พ.ย.28 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการ ใน ทบ. และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. 040 1/2689 ลง  12 ก.ย.55 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
4.8 สําหรับหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษให้นํามาแสดงในวันรับสมัคร


5. กําหนดการรับสมัคร


5. 1 รับสมัคร ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ในเวลาราชการ ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

5.2 กําหนดการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี , ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 0800

5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา  1400

5.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 0700
5.5 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา  1400 พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงการบรรจุ  


ดูประกาศรายละเอียดการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th/kkp/