Custom Search

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แจ้งข้อมูลการสอบนายสิบตำรวจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการทดสอบร่างกาย

ดูรายละเอียดการทดสอบร่างกายได้ที่นี่
http://rcm.edupol.org/NewWeb/download/ทดสอบสมรรถภาพล่าสุด.pdf

วิดีโอแนะนำการสมัคร การสอบจากกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจ

การเตรียมตัวสอบตำรวจ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(พลอาสาสมัครชาย)อส.มวก.รุ่นที่32/59


คุณสมบัติของผู้สมัคร(พลอาสาสมัครชาย)
 • ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ม.ต้น(ม.3) ขึ้นไป
 • บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)ขึ้นไปผ่านการศึกษา นศท.ปี 3-5 
 • อายุ 20-28 ปี
 • สูง 165 ซม. ไม่เกิน 180 ซม.
 • นับถือศาสนาพุทธ
 • ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 • ว่ายน้ำเป็น
 • ไม่เป็นนักบวชในศาสนา
 • ไม่มีประวัติเกี่ยวข้อกับคดีอาญาและยาเสพติด(การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 • ไม่เป็นผู้ ต้องหาหรือถูกฟ้องร้องในคดีอาญา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่เพราะแปลงสัญชาติ หรืออื่นๆ)
 • บิดามารดา หรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการหนังสือค้ำประกันผู้สมัครและชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
 • ต้องสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากผ่านการฝึกและคัดเลือก โดยไม่ขอปรับย้ายหน่วยหรือลาออก
***น่าสนใจ หลักสูตร***
หลังฝึกเสร็จยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินรายได้รายเดือน 11,800 บาท
ต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนบรรจุ แต่รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึงผู้ได้รับการบรรจุ หากความประพฤติดี จะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนกำหนด

มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล,สมรสพระราชทาน,นาคในพระราชานุเคราะห็หรือได้รับพระมหา กรุณาธิคุณในการสงเคราะห์อื่นๆ)
ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี

ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงเวลาสมควร
 
มีสิทธิพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตรจู่โจม


1. การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ฯ

1.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.59 – 21 ก.ย.59
1.2 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.59 – 21 ก.ย.59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

2. สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2456-9452, 0-2356-0893  

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2559

  รับสมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2559 ที่ http://opsd.thaijobjob.com/ 

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรมการเงินทหารบกรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็น นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายทหารประทวน (ชาย) ตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน 1 อัตรา 
(สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต)
2. นายทหารประทวน (ชาย) ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติโดยสังเขป
1.ทหารกองหนุนอายุ 18-30 ปี
2.ตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
3.ตำแหน่ง ช่างไม้ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย.2559 ณ กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 มิ.ย.2559  

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก

กรมทหารพรานที่ 21
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานชาย


กรมทหารพรานที่ 21
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิ.ย.59 เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 มิ.ย.59 
ดำเนินการสอบคัดเลือกวันที่ 22 มิ.ย.59

รับสมัคร ณ ฝทพ.ศปก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311


คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นบุคคลที่มีอายุ 18-30 ปี ไม่รับบุคคลที่เกิด พ.ศ.2539

3. เป็นผู้มีร่ายการสมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

5. ไม่เป็นผู้มีโทษคดี อาญา ตามคำพิพากษาของศาล
********

หลักฐานในการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียบบ้าน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

4.ใบวุฒืการศึกษา 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

6. หลักฐานทางทหาร เช่น สด.9 สด.8 สด.43 1 ฉบับ

7. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ จากโรงพยาบาลทหาร ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

8. หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ถ้ามี
 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีเพื่อเตรียมบรรจุทดแทนกำลังพลที่ขาดอัครา จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.5 หลักฐานไม่พร้อมจะไม่ดำเนินการรับสมัคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-246311 ***

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

รับสมัครระหว่างวันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
โดยติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข่าวการจัดหารถถังหลักจากประเทศจีนกับ VT-4 สาวหมวยคนใหม่ของ ทบ.ไทย

ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/VT-4_Main_Battle_Tank
ล่าสุดจากรายงานข่าว การจัดหารถหลักของ ทบ. หวยไปออกสาวหมวยครับ โดยจะกำหนดส่งมอบในอีก 2 ปี จำนวน 28 คัน เพื่อนำไปทดแทนรถถังเบา M41 ที่ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประจำการอยู่ที่ กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ (ม.พัน4รอ.) รับมาตั้งแต่ก่อนแอดมินเกิด (ปี 2505) โดยจะมีการส่งมอบรถถังดังกล่าวให้กับกองทัพบกภายในปี 2560

โดยที่ผ่านมาการเสนอแบบ ถ.หลัก ให้ทางไทยจากประเทศต่างๆ หลังจากการจัดหา ถ.หลัก T-84 Oplot  ต้องสะดุดด้วยการรบและปัญหาภายในของยูเครน หรือแม้กระทั้งการส่งอุปกรณ์สนับสนุนที่ต้องล้าช้า เช่น แบตเตอรีที่เสื่อมสภาพเร็ว(ไปไหม?.......) เพราะความชื้นสภาพอากาศที่ต่างกันของไทยกับยูเครน แต่สัญญากับทางยูเครนก็ยังอยู่ไม่ยกเลิกแต่อย่างใด ร้องเพลงรอไปก่อน(ไม่เป็นพี่รอได้......ทหารม้าร้องมา)

แน่นอนทาง ไทยได้เบนเข็มไปหา ถ.หลัก แบบใหม่ ซึ่งในห้วงเวลานี้ ไทยมีสัมพันธ์อันดีกับทางจีนและรัสเซียมากมายเป็นพิเศษ จากเรื่องของการปกครองเราเอง และนโยบายของทั้งสองเอง เอาเป็นว่าแนบแน่นกว่าเก่าก่อนโขเลยที่เดียว   ทางรัสเซียก็นำเสนอ T-90 ให้เราเลือก(ไว้จะเล่าในคราวต่อไป)  จีนส่งสาวหมวย สวยบาง VT-4 ให้เราซึ่งเราเลือก ชุดแรก 28 คัน ครับว่าจะสวยบาดใจชายชาติอาชไนย ทบ.เราไหน จนทนมือ ทนเท้า(เหยียบคันเร่ง)อันแสนโหดได้ไหม พิษสงจะสะเด็ดกว่าแหม่มหรือไม่ก็ว่าต้องรอเธอมาพิสูจน์ตัวเองครับ มาดูสัดส่วนของเธอกันครับ คร่าวๆดังนี้

 • เครื่องยนต์ดีเซล ดอยซ์ ประเทศเยอรมนี ระบายความร้อนด้วยน้ำ 1200 แรงม้า
 • ระบบตรวจจับเป้าหมาย 2 ชั้น 
 • ป้อมปืนและเครื่องควบคุมการยิงผลิตโดยบริษัทเอกซนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงกลาโหมจีน 
 • ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ 125 มม.
 • ปืนกล 12.7 มม. 
 • เครื่องยิงลูกระเบิดควัน 76 มม. (ควัน4 ลูก สังหาร4 ลูก)
ข้อมูลด้านเทคนิคครับ http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=3770
เปรียบเทรียบข้อมูลกับ M1-A2ดูคลิปของสาวน้อย VT-4 ผ่านทางยูทูบได้ที่ชาแนล Army-etcBlogspot 

โดยล่าสุดทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมการปฏิบัติงานร่วมกับรถถัง VT-4 ที่ประเทศจีน

การจัดหาครั้งนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าอาวุธจีนนั้นจะเป็นอย่างไร เหมือน Type-69 II รุ่นปรับปรุงมาจาก Type-69 ธรรมดา (จีนมาจาก T-55 ของโซเวียต) แต่ราคาถูกมากจีนลดให้ พร้อมช่วยเหลือปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านของเราในขณะนั้น  ณ ตอนนี้ลงไปอยู่ในอ่าวไทยเรียบร้อย เป็นโรงเรียนปลาทูแม่กลองแล้วนั้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการซ่อม และปฏิบัติบำรุง
เพราะแน่นนอน ระบบอาวุธจากจีนจะล้าหลังจาก ขาใหญ่ในโลกทางทหารอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ เพราะเป็นงาน miror  อีกทั้งที่นโยบายเน้นจำนวนไม่เน้นซ่อม พังทิ้ง ไม่อัพเกรดต่างกับทางยุโรป หรืออเมริกาเหมือน M-60 ของพี่กันที่เรายังให้อิสราเอลอัพเกรดได้อีกแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าน่าลุง แกหน้าต่อหล่อเหล่าไปแค่ไป อีกทั้งคุณภาพของวัสดุ และความรู้ด้านวิศวกรรมซึ่งต่างกับค่ายตะวันตก หรือรัสเซียอย่างมาก 

ครับก็ดูต่อไปครับ มินพูดมากเดี๋ยวก็โดย........เปล่าๆดูกันเอาครับ แผลเยอะไปเลียแผลก่อน สวัสดีครับทุกท่าน

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี 2559 ในหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 59 อัตรา


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1พลขับรถ    จำนวน 29 อัตรา
1.2 เสมียน  จำนวน 18 อัตรา
1.3 ช่างยานยนต์  จำนวน 3 อัตรา
1.4 พลวิทยุโทรเลข  จำนวน 2 อัตรา
1.5 พลทางสาย  จำนวน 2 อัตรา
1.6 พลวิทยุ จำนวน 1 อัตรา 
1.7 ช่างวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

2 คุณสมบัติโดยสังเขป

2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี สำหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี - สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภท โดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 

ดูประกาศประกาศการรับสมัครได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองพลทหารราบที่ 4

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับรับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินชาย จำนวนมาก


รับสมัครวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ค่ายเทวาพิทักษ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เพศชาย
๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ 
๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
๑.๕  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได
 ๑.๖ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๗ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
๑.๘ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
๑.๙ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
๑.๑๐ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
๑.๑๑ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
๑.๑๒ มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ ๒๑ มิ.ย.๒๙ – ๒๑ มิ.ย.๔๑)
๑.๑๓ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป
๑.๑๔ ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๑.๑.๑๕ ว่ายน้ำเป็น๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา

๒.๒ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา

๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด

 ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา

๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว    จำนวน ๒ รูป

๒.๗ หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

๒.๘ เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ (ถ้ามี)

๒.๙ หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จะไม่ดำเนินการรับสมัคร

๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล

๓.๑ การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น.

๓.๓ การคัดเลือก

๓.๓.๑ การทดสอบร่างกาย คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด

                                      ๓.๓.๑.๑ ดึงข้อ    เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง คะแนนเต็ม ๑๘ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๒ ยึดพื้น   เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง คะแนนเต็ม ๕๒ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๓ ลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที)  เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง คะแนนเต็ม ๗๘ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๔ วิ่งระยะทาง  ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที  ๓๐ วินาที คะแนนเต็ม ๒ นาที ๓๐ วินาที

                              ๓.๓.๒ การทดสอบปัญหาสุขภาพจิต

                              ๓.๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ 

                              ๓.๓.๔ การตรวจร่างกาย

                              ๓.๓.๕ การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากร และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

                      
 ๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

                       ๕.  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฎว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

                       ๖. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐-๓๙๔๔-๗๘๕๒


ที่มาข้อมูลข่าวสาร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

1.ตำแหน่งดังนี้
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

ติดตามข่าวผ่าน Email