Armyetc

ข่าวรับสมัครสอบทหารและตำรวจ

พนักงานราชการ กับแนวทางการรับราชการทหาร ทำไมหน่วยทหารจึงเปิดรับพนักงานราชการเพิ่มขึ้น

ขอบคุณภาพ : พธ.ทบ.47
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

แนวทางการบรรจุพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวนของหน่วยที่มีกรอบอัตราพนักงานราชการ กองทัพบก กำหนดแนวทางการบรรจุพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน ในหน่วยที่มีกรอบอัตราพนักงานราชการ โดยกองทัพบกจะจัดสรรโควตาพนักงานราชการให้เมื่อหน่วยได้รับแล้วหน่วยจะต้องเสนอปิดอัตรานายทหารประทวน เท่ากับโควตาที่ได้รับแนวทางนี้ เพื่อนำงบประมาณที่ลดลงจากอัตรานายทหารประทวนที่ปิดไปบรรจุกำลังพลเพื่อเติมให้กับหน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังพล

ประเภทพนักงานราชการ
ประเภทของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ
1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้อง
ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ

การทำสัญญาจ้าง
1.ส่วนราชการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาตามความจำเป็นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน เช่น 2 เดือน 3 เดือน หรือ 2 ปี 3 ปี แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี 
2.กรณีที่สัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุด และส่วนราชการมีภาระที่จำเป็นต้องต่อสัญญา ส่วนราชการต้องทำสัญญาจ้างใหม่ตามแนวทางของการทำสัญญาจ้างในครั้งแรก โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานตามประกาศ ... เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

สวัสดิการของพนักงานราชการ
1.รักษาพยาบาลใช้ประกันสังคม
2.ลาป่วย 30 วันทำการ โดยได้รับเงินเดือน
3.ลาพักผ่อนปีละ 10 วัน
4.ลากิจปีละ 10 วัน
5.การปรับเงินเดือนปีละครั้ง อยู่ราวๆ 4%
6.การเบิกค่าเดินทางไปราชการได้ ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ได้เท่าข้าราชการ 
7.ค่าครองชีพ วุฒิ .ตรี ได้เงินเดือนเต็ม 18,000 บาท ไม่มีค่าครองชีพ
8.ค่าครองชีพ วุฒิ ต่ำกว่า .ตรี เงินเดือนไม่เกิน 13,285 บาท จะได้ค่าครองชีพ 2,000 รวมไม่เกิน 13,285 บาท

พนักงานราชการ ไม่สามารถเลื่อนขั้นหรือระดับเป็นข้าราชการได้ หากต้องการรับราชการ(หน่วยข้าราชการพลเรือน) จะต้องสอบผ่านภาค ก. ของ กพ. และสอบ ภาค ข. ค. ในหน่วยงานที่เปิดสอบในตำแหน่งนั้นๆ ถ้าเป็นหน่วยทหารต้องสอบ (แข่งขันกับบุคคลทั่วไป) ที่หน่วยเปิดสอบ

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
2.พนักงานโรงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
3.พนักงานบริการ จำนวน 9 อัตรา (ชาย,หญิง)

คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี 

ชายสูง 150 ซม.ขึ้นไป พ้นภารทางทหารแล้ว
หญิงสูง 150 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
รับสมัคร แต่วันที่ 1 - 9  มิ.ย. 60 ณ กองบัญชาการ
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การทหารม้า

กรมป่าไม้ รับสมัครฯพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา

Photo By : thailand.wcs.org
แอดมินขอนำเสนอในส่วนสายงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ซึ่งอยู่ในสายบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งหลายๆครั้ง ก็ปฏิบัติการร่วมกับทหาร และตำรวจ เป็นตำแหน่งที่ต้องมีใจรักฝืนป่าอย่างแท้จริงเพราะค่าตอบแทนไม่มากมายเทียบกับพื้นป่าที่ต้องดูแล
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกับกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 2560

  • พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 ตำแหน่ง (ประสบการณ์ 5 ปี)
  • ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 ตำแหน่ง(วุฒิ ม.3)
  • เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 ตำแหน่ง (วุฒิ ม.3)
รายละเอียดการรับสมัคร(รวมทุกตำแหน่ง ที่กรมป่าไม้รับสมัคร)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forest.job.thai.com   ตลอด 24  ชม.
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมป่าไม้=
SaveSaveSaveSave

พลขับ หน้าที่ความรับผิดชอบ การปรนนิบัติบํารุงรถยนต์ เอกสารอ่านประกอบการสอบ

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่สอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่มี คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปี งบประมาณ 2560 จํานวน 60 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้
1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ จํานวน 34 อัตรา
- พลขับรถ 31 อัตรา
- เสมียน 2 อัตรา
- พลสูทกรรม  1 อัตรา
2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จํานวน 26 อัตรา 
- ช่างเครื่องยนต์ 6 อัตรา
- ช่างยานยนต์ 17 อัตรา
- ช่างเครื่องมือกล 2 อัตรา 
- ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
2.1 เป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1 ดังนี้
2.2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุ ให้นับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ถึง 31 ธันวาคม 2538)
2.2.2 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2.2.3 สามารถขับรถยนต์ได้ดี ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก แล้วและมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะเบื้องต้น

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 2 ดังนี้
2.3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุ ให้นับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ถึง 31 ธันวาคม 2538)
 2.3.2 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด ..2539 – 2540 ซึ่งจะต้องเขเารับ การตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตาม ...รับราชการทหาร ..2497
2.3.3 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เฉพาะสาขาวิชา ช่างยนต์ ,สาขาวิชาช่างยานยนต์ ,สาขาวิชาช่างกล ,สาขาวิชาช่างเชื่อม และ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง

วันรับสมัคร วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กทม. เวลา 0900 - 1500(ด้วยตนเอง) 


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการขนส่งทหารบก

มณฑลทหารบกที่ 24 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ผู้ช่วยหัวหน้าคลัง จำนวน 1 อัตรา
2.รองผู้บังคับหมู่ จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
สอบคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบภาควิชาการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
สถานที่รับสมัครสอบ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 


มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

มณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในส่วนของ มณฑลทหารบกที่ 32 และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่ง  ช่างกล มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง  พนักงานบริการ มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง  เภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง  พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2560 #ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เพจมณฑลทหารบกที่ 32 www.facebook.com/ictmc32

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2560 จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่คิดราคา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี 

ความรู้ ปวช. สาขาวิชา ก่อสร้าง ,ช่างก่อสร้าง

รับสมัคร แต่วันที่ 8 - 26 พ.ค. 60 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงงาน กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2245 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจุตรจักร กรุงเทพ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสารกรมยุทธโยธาทหารบก